Wczytuje...

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU POJAZDÓW
Obowiązują od 01.01.2018r i określają postanowienia umów najmu samochodów zawieranych pomiędzy GRWG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wolbromska 18/1B wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000637051, NIP 8943085126, dla wypożyczalni samochodów działającej pod nazwą ‚rentoo.pl’ zwanej dalej w treści Wynajmującym, a Najemcą określonym w przedmiocie Umowy. Przedmiot najmu stanowi udostępniany Najemcy samochód na zasadach i warunkach określonych w Umowie Najmu, OW oraz załącznikach.

 

PRZEDMIOT NAJMU –to samochód osobowy szczegółowo określony w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym część Umowy Najmu.

WARUNKI WYDANIA POJAZDU
-Ważny na czas wynajmu dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu oraz dowód osobisty wcześniej zaakceptowany przez Wynajmującego.
-Podpisanie Umowy Najmu pojazdu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.
-Akceptacja warunków Regulaminu i dokonanie zapłaty należności z góry za cały okres najmu oraz wpłacenie kaucji.

REZERWACJA
* Wcześniejsza rezerwacja to gwarancja dostępności auta na dany termin, umożliwia sprawdzenie poprawności przedstawianych dokumentów oraz przygotowanie Umowy Najmu oraz samochodu.
* W celu dokonania rezerwacji należy wysłać wypełniony
formularz rezerwacji stosując się do zawartych w nim wskazówek podając adres mailowy i numer kontaktowy lub po telefonicznej konsultacji i dostępności terminu przesyłając na adres mailowy wiadomość z niezbędnymi danymi oraz informacjami podanymi podczas rozmowy
* Dostępność dla terminu można sprawdzić telefonicznie pod numerem Infolinii 690 00 21 21 w godzinach 09:00 – 21:00.
* Najemca każdorazowo otrzyma potwierdzenie rezerwacji po pozytywnej weryfikacji danych i dostępności samochodu jako odpowiedź do wiadomości mailowej w kontynuacji wiadomości w czasie godzin pracy biura
* Informacja telefoniczna może stanowić o rezerwacji, jednak gdy istnieje potrzeba dokładniejszej weryfikacji dokumentów oraz dostępności danego auta jej potwierdzenie może wydłużyć się do kilku godzin.
* W przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji warunkiem jest posiadanie karty kredytowej lub telefonu komórkowego na abonament.
*
Warunkiem przystąpienia do zawarcia Umowy Najmu jest pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy.
*
Wynajmujący zastrzega prawo odmowy zawarcia Umowy Najmu bez podania przyczyny, jeżeli stwierdzone zostaną obawy co do wiarygodności dokumentów lub Najemcy, a biuro informacji gospodarczej nie potwierdzi wiarygodności płatniczej Najemcy.
* Rezerwacje przyjmowane są na daną klasę pojazdów, nie na konkretne modele samochodów.

*
W razie niemożności dostarczenia samochodu zgodnego z rezerwacją Wynajmujący udostępni Najemcy samochód klasy wyższej, z zastosowaniem tej samej stawki, na którą została złożona rezerwacja.
* Najemca dokonując rezerwacji akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu.
* Rezerwacje dokonane z wyprzedzeniem dłuższym niż 3 doby należy potwierdzić na dobę przed
planowanym terminem wynajmu, w szczególności dotyczy to wynajmów z usługą podstawienia pojazdu.
* Rezerwacja nie wymaga przedpłaty, a jej anulowanie nie wiąże się z obciążeniem Najemcy kosztami rezygnacji z usługi.
* W szczególnych przypadkach i gdy rezerwacja dokonywana jest z dużym wyprzedzeniem i/lub w okresie Świąt Bożonarodzeniowych oraz wakacji Wynajmujący zastrzega możliwość pobrania zaliczki na poczet przyszłego wynajmu.
* W przypadku rezygnacji z wynajęcia samochodu po dokonaniu zapłaty zaliczki, Wynajmujący nie zwraca wpłaconych środków.

KIEROWCA
* Najemcę obowiązuje kryterium wieku bez względu na klasę pojazdu wynoszące 23 – 65 lat.
* Osoby które nie ukończyły 25 lat obejmuje wzwyżka ‚młodego kierowcy’ oraz dopłata wg cennika.
* Jeśli samochód ma być prowadzony przez inne osoby niż Najemca, należy zgłosić to przy wynajmie. Za każdą osobę doliczana jest dodatkowa opłata.
* Dodatkowych kierowców obowiązują te same kryteria dotyczące wieku i okresu ważności prawa jazdy, co głównego. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez osobę zgłoszoną wcześniej w umowie

DOKUMENTY
* Najemca musi dysponować honorowanym na terenie Kraju, ważnym na czas wynajmu prawem jazdy i posiadać je minimum od 1 roku oraz drugim dokumentem tożsamości; dowodem osobistym lub zamiennie paszportem.
* Dokumenty muszą zostać przedstawione na etapie rezerwacji, do weryfikacji i akceptacji. Na ich podstawie Najemca otrzymuje umowę.

WYJAZD ZA GRANICĘ
* Wyłącznie zgłoszony wcześniej, podczas rezerwacji wyjazd za granicę może odbyć się (za zgodą wynajmującego) tylko na teren: Austrii, Czech, Niemiec i Słowacji. Podlega on dodatkowej dopłacie wg cennika.
* Zakaz wyjazdu za granicę bez wcześniejszego poinformowania i wyrażonej na umowie pisemnej zgody Wynajmującego.


CZAS TRWANIA NAJMU
* Zapisany w Umowie Najmu okres trwania najmu liczony jest w dobach.
* Doba wynajmu rozpoczyna się od chwili udostępnienia pojazdu Najemcy i trwa 24h do najpóźniej tej samej godziny dnia następnego gdzie samochód jest gotowy do zwrotu (zatankowany i umyty).
* Przekroczenie terminu zwrotu od ponad 1h powoduje naliczenie opłaty karnej, przekroczenie o 3h skutkuje naliczeniem opłaty jak za kolejną dobę, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem okresu wynajmu.
* Nie zgłoszone wcześniej spóźnienie i/lub samowolne przedłużenie wynajmu może skutkować utratą kaucji.

PŁATNOŚĆ
Ciągła analiza lokalnego rynku ofert najmu spowodowała idealny balans pomiędzy wysoką jakością oferowanych usług, a możliwą najniższą ceną. W trosce o zadowolenie Klienta zawsze aktualny cennik znajduje się dostępny w zakładce strony.
Szybkim sposobem na poznanie oferty dla swojego wynajmu jest skorzystanie z formularza internetowego na stronie głównej lub kontakt bezpośredni tel/mail +48 690 00 21 21 
biuro@rentoo.pl.
* Płatności za wynajem dokonywane są w całości z góry przy podpisywaniu umowy i przekazaniu auta.
* Deponowana na okres najmu kaucja jest zwracana przy oddaniu auta, jej wysokość jest zależna od klasy pojazdu.
* Możliwość płatności w walucie, przelicznik po kursie skupu z dnia wynajmu.
* Podane stawki oraz opłaty dodatkowe nie uwzględniają podatku.
* Opłaty za wynajem samochodu nie obejmują kosztów paliwa.
* Uruchomiony dodatkowo pakiet promocji pozwoli aktywnym Klientom uzyskać dodatkowo do – 40% rabatu od podanych cen.


OPCJE I OPŁATY DODATKOWE
* Po wcześniejszej rezerwacji odbiór pojazdu w punkcie przy ul. Karkonoska 63 Wrocław w godzinach 09:00 – 18:00 jest bezpłatny.
* Wynajem poza godzinami pracy punktu (18:00 – 09:00) oraz podstawienie /zwrot samochodu na terenie miasta w innym miejscu niż podany są dodatkowo płatne.
* Na życzenie Najemca otrzymuje fotelik lub podstawkę dla dziecka, opłata wg z cennika.


ODBIÓR AUTA – PODSTAWIENIE / ZWROT
* Najemca zobowiązany jest do odbioru i zwrotu auta w punkcie lub miejscu wcześniej uzgodnionym i zapisanym w Umowie Najmu.
* Przekazywany samochód jest sprawdzony i gotowy do użytku pod kątem technicznym i wizualnym. Posiada sprawne ogumienie, oświetlenie, szyby, dwie tablice rejestracyjne jest czysty i zatankowany. Wraz z autem przekazywane są kluczyki oraz niezbędne dokumenty po
jazdu. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów w stosunku do stanu początkowego Najemca przy zwrocie zostanie obciążony kosztem naprawy lub odkupienia zniszczonych i/lub brakujących elementów.
* Zwracany samochód powinien być czysty i zatankowany zgodnie z początkową wartością według protokołu zdawczo-odbiorczego, wszelkie braki i uszkodzenia obciążają najemcę.
* Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn przez niego niezawinionych.

UBEZPIECZENIE
* Każdy samochód posiada niezbędne ubezpieczenie drogowe.
* W cenie wynajmu zawarte jest obligatoryjne ubezpieczenie znoszące udział własny do wysokości depozytu za szkody z winy Najemcy.
Wyłączeniu podlegają szkody pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających i silnych leków, a także wszelkie szkody powstałe przy przekroczeniu prędkości wyznaczonej w danym miejscu oraz nie zastosowaniu się i/lub naruszeniu przepisów ruchu Kodeksu Drogowego. W tych wszystkich przypadkach Najemca odpowie w całości do pełnej wysokości wyrządzonych szkód na pojeździe.


USZKODZENIE KRADZIEŻ WYPADEK
* W razie nastąpienia któregokolwiek z wymienionych zdarzeń Najemca musi natychmiast zgłosić fakt pod numerem Infolinii i postępować według telefonicznych wskazań. Zabrania się samowolnego podejmowania decyzji zwłaszcza takich jak powiadamianie policji, przyznawanie się do winy i/lub spisywania jakichkolwiek dokumentów bez uprzedniej konsultacji, pod rygorem utraty kaucji, a także odpowiedzialnością finansową za poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu straty finansowe.
* Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy powstałe na skutek awarii lub wypadku pojazdu.
*
Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz koszty związane ze zwrotem do Wynajmującego samochodu przewiezionego poza granice Polski Najemca ponosi w pełnej wysokości łącznie z wyłączeniem uprawnień do dostarczenia samochodu zastępczego.

WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU

*
Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za wszystkie działania i zaniechania, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego.
* W trakcie trwania okresu najmu Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, a każde niezastosowanie się do przepisów
Regulaminu może skutkować odebraniem pojazdu w dowolnej chwili trwania wynajmu bez zwrotu wpłaconych pieniędzy oraz utratą kaucji.
* Wynajętym samochodem należy stosować się do przepisów ruchu drogowego. Nie wolno przekraczać prędkości ustalonej przez znaki drogowe danych miejscowości i Krajów w których aktualnie znajduje się auto.
* Auta posiadają dodatkowe ubezpieczenie Assistance w konkretnych przypadkach zapewniające holowanie oraz auto zastępcze w wyniku unieruchomienia na drodze i/lub kolizji. Szczegółowy wykaz sytuacji w pełnej wersji
Regulaminu. Ubezpieczenie nie obowiązuje poza granicami Kraju.

ODPOWIEDZIALNOŚC NAJEMCY

* Najemca zobowiązuje się do wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu obejmującej sprawdzenie i uzupełnianie poziomu ciśnienia w oponach, uzupełnienie płynu spryskiwaczy, wymiany przepalonej żarówki.
* W samochodzie nie wolno palić, przewozić zwierząt, holować innych pojazdów ani przekraczać ładowności.
* Auta nie wolno podnajmować ani wykonywać w nim żadnych przeróbek na własną rękę.
* Przebitą oponę na trasie Najemca naprawia/wymienia we własnym zakresie. W przypadku braku możliwości naprawy i/lub zakupu pojedynczej opony tego samego typu, Najemca zapewni dwie takie same opony na jedną oś.
* Najemca zobowiązany jest do kontroli wskaźników na desce rozdzielczej i w razie stwierdzenia nieprawidłowości do zatrzymania się i natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego.
* Najemca odpowiedzialny jest za wszelkie wykroczenia drogowe, które miały miejsce w okresie trwania Umowy Najmu i akceptuje, że Wynajmujący udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
* Wszelkie uszkodzenia i/lub braki w stosunku do stanu początkowego obciążają Najemcę.

INNE

* Obowiązuje limit kilometrów w wysokości 400 km na dobę. Brak limitu obowiązuje przy wynajmie na minimum 3 doby. Nie dotyczy to wyjazdu autem za granicę Kraju.
* Samochody posiadają odbiornik GPS pozwalający przekazać informację o aktualnej lokalizacji.
*
Samochód niezwrócony w terminie określonym w Umowie Najmu, podlega pod artykuł 284 kodeksu karnego i zostaje zgłoszony Policji jako skradziony.
*
Pełny Regulamin wynajmu Najemca otrzymuje przed podpisaniem umowy, jest on również dostępny do pobrania na stronie.
* Zlecając rezerwację oraz wynajmując pojazd Najemca oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GRWG sp. z o.o. (ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław); Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; GRWG sp. z o.o. uprawniona jest do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, np. Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowe organy ścigania, prokuratura, Sąd – jeżeli się o to zwrócą lub jeśli zajdzie taka konieczność, aby zostały poinformowane;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Dane osobowe będą przechowywane na czas wykonania usługi i po jej zakończeniu, na wypadek zgłaszania ewentualnych roszczeń oraz do czasu ich przedawnienia, reklamacji, a także na potrzeby podmiotów i organów upoważnionych, a opisanych wyżej, przez okres 5 lat lub do czasu odwołania zgody;
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi;
Państwa dane będą przetwarzane w sposób elektroniczny oraz ręczny.


Dodatkowe pytania można zadawać telefonicznie oraz mailowo pod numerem
Infolinii +48 690 00 21 21 pisząc na biuro@rentoo.pl lub kierować przez formularz kontaktowy strony.